Stroiki świąteczne

W ramach jednego z naszych działań aktywizujących osoby dotąd bezrobotne — działające w Wrocławskiej Spółdzielni Socjalnej (WSS) przygotowują stroiki świąteczne na zbliżający się okres adwentowy. Stroiki są wykonane samodzielnie przez pracowników Spółdzielni, która oferuje je w cenie od 35 do 65 zł w zależności od średnicy wianka: 30–65 cm.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami: 608 648 313 oraz 600 723 490, lub mailowo: wroclawskaspoldzielniasocjalna@gmail.com

Rozstrzygnięcia postępowania (analizy rynku) dotyczącego „Pełnienia roli Eksperta w ramach Miejskiej Grupy Eksperckiej

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia postępowania (analizy rynku) dotyczącego „Pełnienia roli Eksperta w ramach Miejskiej Grupy Eksperckiej

Instytucja pośrednicząca Centrum Projektów Europejskiej wyraziła zgodę na rozstrzygnięcie przeprowadzonego postępowania (analizy rynku) dotyczącego  „Pełnienia roli Eksperta w ramach Miejskiej Grupy Eksperckiej stworzonej na potrzeby realizacji projektu „Społecznie odpowiedzialny Wrocław” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania (analizy rynku) na „Pełnienie roli Eksperta w ramach Miejskiej Grupy Eksperckiej została wybrana oferta Pani Joanny Kot. Oferta złożona przez Panią Joannę Kot otrzymała największą ilość punktów, zgodnie z przedstawionymi w zapytaniu ofertowym kryteriami.

 

Postępowanie w sprawie „Pełnienia roli Eksperta”

Uprzejmie informujemy, iż rozstrzygnięcie przeprowadzonego postępowania (analizy rynku) dotyczącego  „Pełnienia roli Eksperta w ramach Miejskiej Grupy Eksperckiej stworzonej na potrzeby realizacji projektu Społecznie odpowiedzialny Wrocław współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój” wymaga  uzyskania zgody ze strony Instytucji Pośredniczącej – Centrum Projektów Europejskich.  Zamawiający, za pośrednictwem Lidera Projektu  zwrócił się z prośbą do IP CPE o interpretację zapisów wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Po otrzymaniu odpowiedzi Zamawiający opublikuje wyniki niniejszego postępowania.”

Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją projektu „Społecznie odpowiedzialny Wrocław”  – Wrocławska Spółdzielnia Socjalna (Partner projektu) zaprasza do składania ofert na: „Pełnienie roli Eksperta w ramach Miejskiej Grupy Eksperckiej stworzonej na potrzeby realizacji projektu „Społecznie odpowiedzialny Wrocław” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Pełna treść zapytania ofertowego oraz wzór oferty do pobrania poniżej.

Zapytanie 1 – Ekspert

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą WSS

Logo WSSWitamy, z wielką radością informujemy Państwa, że zakończyliśmy pracę nad naszą stroną www.wss.org.pl — zapraszamy do zapoznania się z ofertą WSS i innymi materiałami zamieszczonymi na stronie oraz na profilu Facebook.

W międzyczasie wyremontowaliśmy już 40 mieszkań, w tym 29 znajdujących się w skrajnie trudnym stanie technicznym, należących do podopiecznych MOPS, korzystających z usług opiekuńczych oraz osób opuszczających pieczę zastępczą, które nie są w stanie samodzielnie zadbać o minimalny standard zajmowanych lokali. Uzyskaliśmy również pierwszą rekomendację od Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych — Pana Jacka Sutryka. Zapraszamy do zapoznania się z jej treścią.

Pozdrawiamy — Wrocławska Spółdzielnia Socjalna

Rekomendacja J. Sutryk

Znajdź nas na Facebooku:
Facebook