Postępowanie w sprawie „Pełnienia roli Eksperta”

Uprzejmie informujemy, iż rozstrzygnięcie przeprowadzonego postępowania (analizy rynku) dotyczącego  „Pełnienia roli Eksperta w ramach Miejskiej Grupy Eksperckiej stworzonej na potrzeby realizacji projektu Społecznie odpowiedzialny Wrocław współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój” wymaga  uzyskania zgody ze strony Instytucji Pośredniczącej – Centrum Projektów Europejskich.  Zamawiający, za pośrednictwem Lidera Projektu  zwrócił się z prośbą do IP CPE o interpretację zapisów wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Po otrzymaniu odpowiedzi Zamawiający opublikuje wyniki niniejszego postępowania.”