Społecznie Odpowiedzialny Wrocław

Wrocławska Spółdzielnia Socjalna jest jednym z partnerów realizujących projekt pt. „Społecznie Odpowiedzialny Wrocław” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


Krótki opis projektu:

Projekt Społecznie odpowiedzialny Wrocławzakłada wypracowanie i wdrożenie modelu współpracy samorządu z podmiotami ekonomii społecznej w zakresie zlecania usług publicznych (m.in. opiekuńczych, recyklingu, porządkowych, remontowych, pielęgnacji terenów zielonych) pod nazwą Lokalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej (LPRES).


Projekt realizowany jest w Partnerstwie przez:

 • Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Wrocławskie – Lider projektu

 • Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych – Partner projektu

 • Gminę Wrocław/Wrocławskie Centrum Integracji – Partner projektu

 • Wrocławską Spółdzielnię Socjalną – Partner projektu

 • CONSORZIO SOLIDARIETÀ SOCIALE OSCAR ROMERO – Partner ponadnarodowy projektu

Lokalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej zakłada połączenie następujących elementów:

 1. Współpracy trójsektorowej (podmiotów ekonomii społecznej, NGO, przedsiębiorstw społecznych i podmiotów publicznych) i wytworzenie lokalnych warunków (prawnych, ekonomicznych, społecznych) do zlecenia i realizacji usług publicznych

 2. Programu przygotowującego osoby najbardziej oddalone od rynku pracy do podjęcia zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej (wdrażany przez pomioty zatrudnienia socjalnego)

 3. Profesjonalizacji i rozwoju lokalnych spółdzielni socjalnych.

Zintegrowanie tych elementów, umożliwi wprowadzenie rozwiązań po stronie samorządu, dzięki którym wzrośnie udział lokalnych przedsiębiorstw społecznych w realizacji usług użyteczności publicznej. Przekazywanie zleceń podmiotom ekonomii społecznej będzie istotnym narzędziem wspierającym lokalną politykę zatrudnienia osób najbardziej oddalonych od rynku pracy. Zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym dla wielu osób wykluczonych społecznie jest szansą na trwałą zmianę swojej sytuacji życiowej, bowiem z biernych klientów instytucji pomocowych stają się pracownikami wykonującymi prace zlecone przez samorząd. LPRES wpłynie również na rozwój podmiotów ekonomii społecznej, przyczyni się do wzrostu ich konkurencyjności i pozwoli przełamać stereotypy na temat niskiej jakości pracy świadczonej przez osoby wykluczone społecznie.

Model po przetestowaniu we Wrocławiu będzie rozwiązaniem uniwersalnym, możliwym do zastosowania przez samorządy i podmioty ekonomii społecznej w Polsce. LPRES powstanie we współpracy z partnerem ponadnarodowym, odwołując się do dobrych praktyk wypracowanych
w latach 2007-2013:

 1. The working group for systemic solutions in the field of social economy” (Poland) w zakresie modelu pracy grup eksperckich , które opracują LPRES.

 2. „Consortia supporting growth of social enterprises” (Italy) w zakresie metod zrzeszania podmiotów ekonomii społecznej oraz sposobów profesjonalizacji przedsiębiorstw społecznych.


Cele projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie zakresu i ilości usług publicznych świadczonych na rzecz samorządu przez przedsiębiorstwa społeczne poprzez wypracowanie i wdrożenie w okresie 1.VIII.2016-31.I.2019 modelu współpracy podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych oraz jednostek samorządu terytorialnego pn. Lokalny Program Rozwój Ekonomii Społecznej, dzięki wymianie informacji, wiedzy i przetransferowaniu rozwiązań włoskich pn. „Consortia supporting growth of social enterprises”.


Planowane efekty:

 • Liczba instytucji, które wdrożyły nowe rozwiązania dzięki współpracy z partnerem zagranicznym – 1 szt.

 • Liczba osób, które podjęły zatrudnienie w podmiotach ekonomii społecznej na skutek uczestnictwa w programie reintegracji społeczno-zawodowej – 10 osób (4 kobiety i 6 mężczyzn)

 • Liczba instytucji, które podjęły współpracę z partnerem zagranicznym w programie – 4 szt.

 • Liczba organizacji pozarządowych, które podjęły współpracę z partnerem zagranicznym w programie – 2 szt.

 • Liczba przedsiębiorstw społecznych, które podjęły współpracę z partnerem zagranicznym w programie – 1 szt.

 • Liczba Jednostek Samorządu Terytorialnego, które podjęły współpracę z partnerem zagranicznym w programie – 1 szt.

 • Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które wezmą udział w testowaniu wdrażanego rozwiązania – 30 osób (13 kobiet i 17 mężczyzn)

 • Ilość opracowanych rozwiązań, które powstały we współpracy z partnerem ponadnarodowym – 1 szt.

 • Liczba osób, które wezmą udział w szkoleniach wdrożeniowych – 25 osób (15 kobiet i 10 mężczyzn)

 • Liczba raportów z badań i analiz powstałych w celu prawidłowego wprowadzenia nowego rozwiązania LPRES – 3 szt.

Wartość projektu: 1 799 097,12 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 559 637,29 zł