Rozstrzygnięcia postępowania (analizy rynku) dotyczącego „Pełnienia roli Eksperta w ramach Miejskiej Grupy Eksperckiej

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia postępowania (analizy rynku) dotyczącego „Pełnienia roli Eksperta w ramach Miejskiej Grupy Eksperckiej

Instytucja pośrednicząca Centrum Projektów Europejskiej wyraziła zgodę na rozstrzygnięcie przeprowadzonego postępowania (analizy rynku) dotyczącego  „Pełnienia roli Eksperta w ramach Miejskiej Grupy Eksperckiej stworzonej na potrzeby realizacji projektu „Społecznie odpowiedzialny Wrocław” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania (analizy rynku) na „Pełnienie roli Eksperta w ramach Miejskiej Grupy Eksperckiej została wybrana oferta Pani Joanny Kot. Oferta złożona przez Panią Joannę Kot otrzymała największą ilość punktów, zgodnie z przedstawionymi w zapytaniu ofertowym kryteriami.